postheadericon Η Ιστορία του Σχολείου μας

Αναζητώντας πληροφορίες για το σχολείο μας βρήκαμε στο Ιστορικό Αρχείο Αιγίου, ένα χειρόγραφο κείμενο της 10ης Απριλίου 1953 που υπογράφεται από τη Διευθύντρια του Σχολείου Αναστασία Καραντώνη, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Εκπαιδευτική Περιφέρεια Αιγιαλείας
Δημοτικόν Σχολείον Διακοπτού

Ιστορικόν Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού

Το Σχολείον Διακοπτού ιδρύθη κατά το έτος 1895 ως Γραμματοδιδασκαλείον και ελειτούργει επί εκκλησιαστικού οικήματος μέχρι του 1903.
Το έτος 1903 προήχθη εις Μονοτάξιον με τον διορισμόν και πτυχιούχου δημοδιδασκάλου, λειτουργήσαν επί του εκκλησιαστικού οικήματος μέχρι του έτους 1930, οπότε και εξεποιήθη ως ακατάλληλον και ηγοράσθη ευρύχωρον οικόπεδον πλησίον της παραλίας μας εν μέσω χλοερών κήπων και αμπελώνων. Οι δε κάτοικοι δια την ανέγερσιν του Νέου Διδακτηρίου των προσέφεραν ξυλείαν, χρήματα και προσωπικήν εργασία, εν τω μεταξύ ήλθε αρωγόν και το Σο Υπουργείον Εθνικής Παιδείας με γενναιοτάτην οικονομικήν ενίσχυσιν, όπου και ανηγέρθη το 1930-33 ωραιότατον διώροφον διδακτήριον «τύπου Τετραταξίου» επί υπουργίας κ. Γ. Παπανδρέου και Επιθεωρητού κ. Κ. Μπακανάκη.
Το έτος 1929 το σχολείον προήχθη εις Διτάξιον με διορισμόν δημοδιδασκαλίσσης ό και παραμένει μέχρι σήμερον.
Το έτος 1941-44? το διδακτήριον εχρησίμευσε ως ορμητήριον και παντός είδους καταφύγιον εις τε τους Ιταλούς-Γερμανούς-Αντάρτας. Το έτος 1941 καταλαβόντες τούτο οι Ιταλοί κατέστρεψαν το Αρχείον, τη βιβλιοθήκη, τα εποπτικά όργανα, τα έπιπλα, επυρπόλησαν τα αποχωρητήρια και τα καρποφόρα δέντρα του κήπου, και δε θα εσώζοντο ούτε τα θρανία εάν δεν τα ήρπαζε η Σχολική Εφορεία να τα διασώση εις τον γυναικωνίτη της εκκλησίας.
Το ίδιο δύστυχον έτος μέχρι του 1944 το κατέλαβον και οι Γερμανοί, αυτοί απεγύμνωσαν τον περίβολον του από το συρματόπλεγμα κατέστρεψαν την αυλόθυρα δια να εισέρχονται αυτοκίνητα και άρματα, απέκαμαν την τοιχοποιΐα, τα κουφώματα και ό,τι είχε απομείνει όρθιο εκ των Ιταλών.
Το έτος 1944 μετά την αποχώρησιν των κατακτητών κατελήφθη και πάλιν το διδακτήριον υπό των ανταρτών και υπέστη νέας δοκιμασίας? μα η φοβερωτέρα εξ όλων εξέσπασε την νύκτα της 14ης Ιανουαρίου 1945 ότε εξερράγη πυρκαϊά εκ της θερμάστρας των και αποτέφρωσε τας δυο ανατολικάς αιθούσας ? ούτοι είχον αναχωρήσει την 7ην βραδυνήν από το διδακτήριον- θα ήτο δε, ολοκληρωτική η καταστροφή του, εάν κάποιος περίοικος δεν αφυπνίζετο δια να καλέση εις βοήθειαν τους κατοίκους, οίτινες και με υπεράνθρωπον προσπάθειαν διέσωσαν το άλλο ήμισυ.
Εις την οικτράν αυτήν κατάστασιν παρελάβομεν το διδακτήριον το 1945 με ζημίαν πολλών εκατομμυρίων δραχμών? και η σκέψις όλων ήτο μία πώς θα επισκευάζετο τούτο!!!
Και ευθύς αρχίσαμεν την εργασίαν προς όλας τας διευθύνσεις δια να συγκεντρώσωμε χρήματα, απηυθύναμε επιστολάς εν τω εσωτερικώ και εξωτερικώ, εδώσαμε σχολικάς εορτάς, θεατρικάς παραστάσεις- εκ νέων και νεανίδων- με εθνικόν περιεχόμενον, ελάβομεν δωρεάν 200 δολλαρίων εκ των πατριωτών της Αμερικής, ένα κιβώτιο με γραφική ύλη και ραδιόφωνο δια τους μαθητάς. Ετύχαμε παρά του Σου Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ένα κιβώτιον με υαλοπίνακας και οικονομικήν ενίσχυσιν 11.000.000 δραχμών, και τοιουτοτρόπως ηδυνήθημεν να αποπερατώσωμεν τας επισκευάς του πατώματα, κουφώματα, τοιχοποιία, ταβάνια, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμούς και πασαμέντα περί το τέλος του 1948-49.
Επίσης το Σον Υπουργείον ? τμήμα Σωματικής Αγωγής- δεν ηγνόησε τας προσπαθείας μας δια την ίδρυσιν Σχολικού Γυμναστηρίου και μας βοήθησε δια 5.000.000 δραχμών και αθλητικών οργάνων όπου αποπερατώθη το Σχολικόν Γυμναστήριον και εγένετο η περίφραξίς του.
Το έτος 1951 επετύχομεν νέαν οικονομικήν ενίσχυσιν παρά του Σου Υπουργείου Εθνικής Παιδείας εκ 10.000.000 δραχμών και εκτίσθησαν τέσσαρα καλαισθητικά και υγιεινά αποχωρητήρια εν τω προαυλίω του διδακτηρίου και ηγοράσθη δίφυλλη σιδηρά αυλόθυρα, όπου πλέον εξησφαλίσθησαν τα εντός αυτού εξαρτήματα- Σχολικόν Γυμναστήριον- κήπος- αποχωρητήρια.
Και τώρα πλέον υψώνεται μεγαλοπρεπές το Διδακτήριον Διακοπτού δια να συνεχίσει το εκπολιτιστικόν του έργον.

Εν Διακοπτώ τη 10η Απριλίου 1953
Η Διευθύντρια του Σχολείου
Αναστ. Καραντώνη

Ημερολογιο
Ιούνιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930